Privacy
We are committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect about you lawfully in accordance with the Data Protection Act 1998.

We collect information about you for 2 reasons: firstly, to process the order and secondly, to provide you with the best possible service.

We will not e-mail you in the future unless you have given us your consent.

We will give you the chance to refuse any marketing email from us or from another trader in the future.

The type of information we will collect about you includes:
– your name
– address
– phone number
– email address

We will never collect sensitive information about you without your explicit consent. The information we hold will be accurate and up to date. You can check the information that we hold about you by emailing us. If you find any inaccuracies we will delete or correct it promptly. The personal information which we hold will be held securely in accordance with our internal security policy and the law. If we intend to transfer your information outside the EEA European Economic Area we will always obtain your consent first. We may use technology to track the patterns of behaviour of visitors to our site. This can include using a “cookie” which would be stored on your browser. You can usually modify your browser to prevent this happening. The information collected in this way can be used to identify you unless you modify your browser settings. If you have any questions/comments about privacy, you should email us.

Preifatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i ddiogeli eich preifatrwydd. Fe fyddwn ond yn defnyddio gwybodaeth a gasglir amdanoch yn gyfreithlon ac yn ôl y Deddf Diogelu data 1998

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch am 2 reswm: Yn gyntaf, i brosesu archeb ac yn ail, i sicrhau gwasanaeth gorau posib i chi.

Ni fyddwn yn e-bostio chi yn y dyfodol oni bai i chi roi hawl i ni yn gyntaf.

Fe rown ni gyfle i chi wrthod unrhyw e-byst marchnata wrthym neu wrth gwmni arall yn y dyfodol.

Mae’r math o wybodaeth y byddwn yn casglu amdanoch yn cynnwys:

–             Eich enw

–             Cyfeiriad

–             Rhif Ffôn

–             Cyfeiriad e-bost

Ni fyddwn yn casglu gwybodaeth sensitive amdanoch heb eich hawl chi. Mae’r wybodaeth rydym yn dal yn gywir ac yn ddiweddar, Gallwch weld pa wybodaeth sydd ganom amdanoch drwy anfon e bost. Os dewch o hyd i unrhyw wybodaeth anghywir fe wnawn ei ddileu neu ei gywiro cyn gynted a phosib. Mae’r wybodaeth bersonol sydd ganom yn cael ei gadw o dan ein polisi diogelwch mewnol a’r gyfraith. Os byddwn yn bwriadu symud gwybodaeth amdanoch tu allan I Ardal Economeg Ewrop fe fyddwn wastad yn gofyn am hawl wrthych chi yn gyntaf. Efallai defnyddir technoleg i ddilyn patrymau ac ymddygiad ymwelwyr i’r safle. Gall hyn gynnwys defnyddio “cookie” a fyddai n cael eu storio ar eich system. Gallwch wneud newidiadau i osgoi hyn. Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei ddefnyddio i’ch adnabod oni bai i chi newid eich dewisiadau. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu adborth am breifatrwydd, dylech ein he-bostio.

Disclaimer
To the fullest extent permitted at law, Pembrokeshire YFC provides this web site and its contents on an “as is” basis and makes no and expressly disclaims all representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to this web site or the information, content, materials or products included in this site including, without limitation, warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

In addition, Pembrokeshire YFC does not represent or warrant that the information accessible via this web site is accurate, complete or current.

Price and availability information is subject to change without notice except as specifically stated on this Web Site, to the fullest extent permitted at law, neither Pembrokeshire YFC nor any of its affiliates, directors, employees or other representatives will be liable for damages arising out of or in connection with the use of this Web Site or the information, content, materials or products included on this site. This is a comprehensive limitation of liability that applies to all damages of any kind, including without limitation compensatory, direct, indirect or consequential damages, loss of data, income or profit, loss of or damage to property and claims of third parties. For the avoidance of doubt, Pembrokeshire YFC does not limit its liability for death or personal injury to the extent only that it arises as a result of the negligence of Pembrokeshire YFC, its affiliates, directors, employees or other representatives.

I’r eithaf a ganiateir yn ôl y gyfraith, mae CFFI Sir Benfro yn darpari y wefan hon ar raddfa fel y mae ac ni fyddwn yn gwaranti cyflwyniadau na’r wybodaeth a geir, yn y wybodaeth, cynnwys deunydd a chynnyrch a gyflwynir gan gynnwys, heb amheuaeth unrhyw ffitrwydd , unrhyw gynnyrch ar gyfer pwrpas penodol.

Hefyd, dydy CFFI Sir Benfro ddim yn cynrychioli na waranti fod y wybodaeth a geir drwy’r wefan yn gywir, yn llawn na’n ddiweddar.

Mae gwybodaeth pris ac argaeledd yn debygol i newid yn ddirybudd oni bai fel y nodir yn benodol ar y wefan, i’r eithaf o’r gyfraith ni fydd CFFI Sir Benfro, nac unrhyw un o’r staff , swyddogion nac aelodau eraill yn gyfrifol am unrhyw gostau’n codi mewn cysylltiad â defnydd o’r wefan.