FAQ’s/Cwestiynau

What happens if I forget my membership card?

Ideally, once you have your membership card put it safely in your wallet and carry it with you at all times. Remember some businesses both locally and further afield offer a discount to YFC card holders!
If however you do forget. Don’t panic. Talk to your steward or one of the county officials. In most cases a £5 charge will be made but you will be allowed to compete.
NOTE
All sports competitions carry a NO CARD NO PLAY rule so please check you have your cards before leaving home.

Beth sy’n digwydd os anghofiai fy ngharden aelodaeth?

Yn ddelfrydol, unwaith I ti dderbyn dy garden aelodaethrho fe mewn rhywle saff yn dy waled a’I gario gyda ti I bobman. Cofia fodrhai busnesau yn lleol ac ar draws y wlad yn cynnig discount I aelodaucffi sy n cario eu cerdyn!

Ar y llaw arall os wnei di anghofio. Paid a phoeni. Dywed wrth steward y gystadleuaeth neu un o swyddogion y sir. Yn y rhan fwyaf o achosion fe gei di ddirwy o £5 ond fe gei di gystadlu.

NODER

Mae bob cystadleuaeth chwaraeon yn dod o dan reol DIM CARDEN DIM CHWARAE felly gwna n siŵr fod dy garden gyda thi cyn gadael adref.

What age do I have to be?

In every set of rules sent out it will clearly state the ages you need to be to compete in a particular competition so check before you enter.
A member can join at the age of 10 (if allowed by the club) and can continue up until they are over 28 on the 1st September.

Pa oedran sy’n rhaid i mi fod?

Ymhob set o reolau sy n cael ei hanfon allan mi fydd yn nodi’n glir pa oedran sydd angen bod i gystadlu. Felly gwna n siwr dy fod ti n ddilys cyn cystadlu.

Gall aelod ymuno yn 10 oed (os yw’r clwb yn caniatâi hyn ) ac yn gallu aros yn aelod nes eu bod dros 28 ar y 1af o fedi.